Adatvédelmi nyilatkozat

Deutsche Telekom IT Solutions

Vállalataink kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy adatkezelésük során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

A Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft. és a Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. ezúton tájékoztatja a www.deutschetelekomitsolutions.hu honlapra látogatókat az általuk kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelők megnevezése, elérhetősége

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Hungary Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B.
Adószám: 27920217-2-44

Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B.
Adószám: 13869975-2-44

Közös márkanév: Deutsche Telekom IT Solutions

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége

Itent Informatikai Kft.
1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 29.
E-mail: itent@itent.hu
Telefon: +36 20 9443 401

Adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az adatkezelők jogos érdeke alapján kerül sor. Az adatkezelők jogos érdeke, hogy a honlap alapvető, optimális működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához az alábbiakban részletezett személyes adatokat kezelje. Az adatkezelők elvégezték az adatkezeléshez szükséges érdekmérlegelést és megállapították, hogy az nem jelent aránytalan korlátozást az érintett érdekeire, jogaira és szabadságaira nézve. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap használata során az adatkezelők automatikusan rögzítik a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat az adatkezelők főszabályként kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-kat (vagy másképp „sütiket”) helyezhet el böngészőjében. Ezek információkat tárolnak a felhasználó és a webszervere kapcsolatáról, lehetővé teszik a weboldal hatékonyságának, használati módjának, működésének, hibáinak és a látogatók számának nyomon követését, valamint a felhasználói élmény növelését, mely egyben az adatkezelés célja. Az adatkezelők által naplózott, valamint a cookiek által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése alapbeállításként kizárólag statisztikai célt szolgál. A felhasználó a honlap által alkalmazott cookie beállításokról a honlap első látogatásakor szabadon dönthet.

Adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére a Deutsche Telekom IT Solutions Chief Security Officer munkavállalója, a Kommunikációs Osztály erre kijelölt személyei, valamint az adatfeldolgozó weboldal üzemeltetését ellátó munkatársai jogosultak.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A Deutsche Telekom IT Solutions a tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. Társaságaink minden szükséges lépést megtesznek a biztonságos adatkezelés érdekében, mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása során.

A Deutsche Telekom IT Solutions megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy védje az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelők az adatokat Magyarország területén elhelyezett szerveren tárolják.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőktől a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. A felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Kérelmével a Deutsche Telekom IT Solutions Adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Czebe László
E-mail: FMB.TS-ITSH-DataPrivacyITSH@t-systems.com vagy FMB-HU_DT_ITTC_DataPrivacy@t-systems.com

Levelezési cím: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2. B
Telefon: +36 1 456 54 00

Érintett jogainak az adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe – panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.